รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

พ.ศ.๒๕๕๑ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑