โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


สามเณร ภาคฤดูร้อน วัดป่ามหาชัย


สามเณร ภาคฤดูร้อน วัดป่ามหาชัย

วัดป่ามหาชัย