โรงเรียนปลาปากวิทยาคม   ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม