โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เข้าค่ายพุทธบุตร วัดป่ามหาชัย
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม