งานกฐินสามัคคี จากโรงพยาบาลอำเภอปลาปาก
โดยการนำของ นายแพทย์ อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม เขต ๒
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒