นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ธาตุ พร้อมคณะถวายเครื่องทำน้ำเย็น
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒