บรรยายธรรมนอกสถานที่
ณ หอประชุม อบต.นามะเขือ จัดโดย กศน. อำเภอปลาปาก จ.นครพนม