วันแม่แห่งชาติ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประชาชนทั่วไป ๔๐ คน