กศน.อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด