โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม