"กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"

โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม