โรงเรียนปลาปากวิทยา 125 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม