วัดโฆสมังคลาราม (ธรรมจาริก)
วัดโฆสมังคลาราม  ม.2 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ได้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนและได้ธรรมจาริกมาที่วัดป่ามหาชัย