เครือข่ายพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม