พระไตรปิฎกฉบับมหามกุราชวิทยาลัย
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หน้าที่ 113 -114
ข้อที่ ๑๓๑

[ ๑๓๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาใน ทิศทั้งหลายย่อม มาเพื่อเฝ้าพระตถาคต
พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค
พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุ ผู้ให้เจริญใจ ฯ
 
  ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา
สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ
๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระ ตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

ในที่นี้ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
 
   ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคต ประสูติในที่นี้ก็ดี
พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ก็ดี พระตถาคตทรงยัง อนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี
พระตถาคตเสด็จ ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ก็ดี
ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

 

  


คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม
ขออนุโทนาบุญ กับครอบครัว
คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน    คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
บุญกุศลอันใดที่ คณะสงฆ์บำเพ็ญปฏิบัติในดินแดนพุทธภูมิ
และผลแห่งการได้เห็น ได้ฟัง ได้ปฏิบัติ อันนำมาซึ่งความเจริญแห่งศรัทธาและปัญญา

ขออำนาจแห่งบุญกุศลในครั้งนี้ จงส่งผลให้สุขภาพ การเงิน การงาน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคงถาวร ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ


คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน    คุณยาใจ ธนภรรคภวิน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - กาฐมัณฑุ(เนบาล)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
๐๘.๐๐ น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นัดหมายอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ๔
ประตูเข้าอาคาร หมายเลข ๒ เคาน์เตอร์สายการบิน "การบินไทย"(TG) เช็คอินแถว D หมายเลข
........เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับให้การบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็ค-อิน ส่งมอบกระเป๋าเดินทาง-สัมภาระ ตรวจสอบบัตรที่นั่ง-หนังสือเดินทาง-วีซ่า
   
๑๐.๑๕ น.
ออกเิดินทางสู่ประเทศเนบาล...โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๓๑๙

ประมวลภาพ
ประชุมที่วัดจักรวรรดิ์
เพื่อให้ความรู้ก่อนการเดินทาง


อนุโมทนา
รถรับส่ง จากทางสำนักพระราชวัง
คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
ผู้ถวายปัจจัยใช้ในการเดินทางดินแดนพุทธภูมิ

คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
ผู้ถวายปัจจัยค่ายเดินทาง-ผ้าห่มกันหนาว

เตรียมรอขึ้นเครื่อง
ตรวจสอบเอกสารสิ่งที่สำคัญ

ออกเดินทางสู่ประเทศเนบาล สายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG ๓๑๙

หน้าถัดไป>>

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

สถานที่ประสูติ

สถานที่ตรัสรู้

สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร

สถานที่ปรินิพพาน

คณะที่ร่วมเดินทาง สู่...เส้นทางสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
พระเทพวรมุนี
๑๗
พระมหามงคล
พระมหาเลอเดช วงค์ศรีชา
๑๘
พระพันตรี สาธโร
พระจำรัส กุลพันธ์
๑๙
พระทินกร ปภัสสโร
พระมหาพิษณุ สามานิตย์
๒๐
นายเดชา อมรขันธ์
พระมหาศรัณญู ปิ่นอำคา
๒๑
นางสาวพัชรา ดวงพัตรา
พระปลัดพินิจ ธรรมรงรัตน์
๒๒
นางสาวเทียนทอง ทองใจสุด
พระครุใบฎีกาธีระ ท้าวฤทธิ์
๒๓
นางสาวจิตรลัดดา อัศวจุฬามณี
พระครูบวรโพธิวัฒน์
๒๔
พล.ร.ต.หญิง วรรณภา รินทกุล รน.
พระครูวิชิตวรเขต
๒๕
น.อ.หญิง จิตศิริ สุขโกมล รน.
๑๐
พระครูสุตวรวัฒน์
๒๖
นางสาวอารีรัตน์ ธนภรรคภวิน
๑๑
พระอธิการมาโนชญ์ แสงสุวรรณ
๒๗
นางสาวธิติมา ธนภรรคภวิน
๑๒
พระพงศ์พิสิฐ สาชุเชา
๒๘
นางเยาวลักษณ์ หลวงกลาง
๑๓
พระณัฐพงษ์ บริบูรณ์
๒๙
นางสาวอลิศา กุศลสร้าง
๑๔
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
๓๐
นายวิทยา โยทองยศ
๑๕
พระครูศรีธรรมากร
๓๑
นายกิตติทรรศน์ บวรศุภเกียรติ์
๑๖
พระครูภาวนาสุตาภรณ์
 

บันทึกการเดินทาง สู่..เส้นทางสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (ภาพข้อมูล)
โดย..พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ครั้งที่ ๓
เิดินทางวันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔