เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย - เจ้าอาวาส วัดป่านาอุดมวัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔