โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา


คณะครู โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา


โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา


โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
บ้านบ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จัดโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔