วัดป่ามหาชัย 2555
  ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย 2555
โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ค่ายพระยอดเมืองขวาง
อ.เมือง จ.นครพนม
ข้าราชการทหาร ๒๐๐ คน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน
นักเรียน ๑๕๐ คน
๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๕๐ รูป สามเณร ๑ รูป
ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ คน
๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน   นักเรียน ๑๕๐ คน
๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
บุญกฐินสามัคคี
โดยการนำของ
นายโชติอนันต์ แสนสุภา
คณะศรัทธาชาวอำเภอปลาปาก
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๓๙ รูปสามเณร ๑ รูป
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเยาวชน
โรงเรียนตับเต่าวิทยาคม
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ม.๑-๓ จำนวน ๕๐ คน
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
งานทำบุญ
คล้ายวันมรณภาพ ครบ ๙ ปี
พระสุนทรธรรมากร
( หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พระภิกษุ ๖๐ รูป ประชาชน ๓๐๐ คน
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการ ๑ อำเภอ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรงเรียนปลาปากวิทยา
นักเรียน ม..๓ - ๖ จำนวน ๑๐๐ คน
๒๖- ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการฟื้นฟู
ูผู้พิการทางการมองเห็น
ด้าน Orentation & Mobility 2555
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโชคอำนวย
อ.เมือง จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป   จำนวน ๓๐ คน
๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
เช้า ทำบุญให้เปตรชน - เย็น ปฏิบัติธรรม
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๓
โรงเรียนเทศบาล ๒ ,
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๒๕๐คน
๒๐ - ๒๒   กันยายน ๒๕๕๕
โครงการสถานีวิทยุเคลื่อนที่
บันทึกเสียงการสวดสรภัญญ์อีสาน
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
๑๓ ก.ย.๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๒
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๕๐คน
๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๑
รร.มหาชัยวิทยาคม
รร.ธรรมโฆษิตวิทยา
รร.โคกสว่างประชาสันต์วิทยา
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๕๐ คน
๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
งานแสดงพระปฏิโมกข์สัญจร
คณะสงฆ์ จำนวน ๑๖๙ รูป
อุบาสก-อบาสิกา ๒ , ๐๐๐ คน
๑ กันยายน ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ คน นักเรียน ๙๓ คน
๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม " วันแม่แห่งชาติ"
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๓ คน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันเข้าพรรษา
พระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป
สามเณร จำนวน ๓ รูป
๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตักบาตร-เวียนเทียน-ปฏิบัติธรรม
๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านผึ้ง
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๑๘๐ คน
๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการเข้าค่าย สมานฉันท์
" วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม"
โรงเรียนเปลาปากวิทยา
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๑๕๐ คน
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
โครงการอบรม
ศักยภาพ ครู กศน.
คณะครู กศน. จังหวัดนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๙๐ คน
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านอูนโคก
ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
คณะครู ๑๐ คน นักเรียน ๖๐ คน
๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการบรรพชา
เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๑๔๙ รูป
๗ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการเข้าค่าย 3D กศน.ปลาปาก
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๓ คน    นักเรียน ๑๖๐ คน
๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๒๗๐ คน
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชาโลก
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๑๐ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐๐ คน
๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เนกขัมมบารมี
บวชปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
บรรพชาเป็นสามเณร
จำนวน ๑๒ รูป
โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล
อ.เรณู จ.นครพนม
๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕
บรรยายธรรม นอกสถานที่
บ.เมืองเก่า อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ประชาชน ๓๐๐ คน
๕ พ.ค. ๒๕๕๕
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์
นายพงศธร   สัจจชลพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
คุณประภาศิริ สัจจชลพันธ์
ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ คน
๕ พ.ค. ๒๕๕๕
บรรยายธรรม นอกสถานที่
โรงพยาบาลปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป ๑๕ คน
ข้าราชการ ๔ คน
๔ พ.ค. ๒๕๕๕
โครงการบรรพชา
-อุปสมบทภาคฤดูร้อน
พระภิกษุ ๗ รูป
สามเณร ๑๕๐ รูป
๒- ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ธรรมจาริก วัดโฆสมังคลาราม
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๖๔ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๙ เมษายน ๒๕๕๕
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๓๔ รูป พระภิกษุ ๒ รูป
๙ เมษายน ๒๕๕๕
วัดโฆสมังคลาราม
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๖๔ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๘ เมษายน ๒๕๕๕
วัดบ้านหนองบัว
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๕๒ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๗ เมษายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๑๕๐ คน
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม " วันมาฆบูชา"
สำคัญทางพระพุทธศาสนา
พระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๑๒ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓ คน
๗ มีนาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๙๐ คน
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนเครือข่ายตำบลมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๒๗๐ คน
๒๙ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๕๕
วันบูรพาจารย์
พิธีสวดทักษิณานุปาทาน
ถวาย พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประชาชนทั่วไป    จำนวน ๔๐๖ คน
๑๐ ม.ค.๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระภิกษุ/สามเณร ๓๐ รูป
ประชาชนทั่วไป    จำนวน ๔๐๖ คน
๓ - ๑๐ ม.ค.๒๕๕๕
โครงการ"เนกขัมมบารมี"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระภิกษุ ๑๑ รูป สามเณร ๒ รูป
๒ มกราคม ๒๕๕๕
ทำบุญขึ้นปีใหม่
ต้อนรับปี ๒๕๕๕
ประชาชนทั่วไป
๑ มกราคม ๒๕๕๕
ทำบุญตักบาตรปีใหม่
บ.ถาวร อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
พระภิกษุ /สามเณร ๑๖ รูป
๑ มกราคม ๒๕๕๕