พระภิกษุสามเณร วัดป่ามหาชัย จำพรรษา ปี ๒๕๕๖
จำนวน ๒๒ รูป พระภิกษุ ๑๘ รูป สามเณร ๔ รูป