ครูอำนวย จันทร์แดง นางแววมณี อันสนธิ์

  


นางสาวปทิตา ไชยศล


คณะครู โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา


นางดรุณี วงษ์ธาตุ


พระทินกร ปภัสสะโร พระพันตรี สาธโร