พระภิกษุ สามเณร วัดป่ามหาชัย นครพนม

 


คุณอภินันท์ ศานุศิษย์

  

  

  


คุณนภาวรรณ์ ผิวผาง คุณปทิตา ไชยศล

  


คุณไชยา ผิวผาง

  

  

  


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ปี 2556
อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย