พิธีถวายสถานีวิทยุ
เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๖

พิธีถวาย สถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย