พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประดิษฐาน ณ ลานธรรมชาติ วัดป่ามหาชัย

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก ในวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล