โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
เพื่อเฉลิมเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒ - ๒๐ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๗
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม