โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม