กศน.อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เป็นสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพั้นฐานนอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งสร้างชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้.