โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม
ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม