โรงพยาบาลนครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม
Dhamma OD
ระหว่างวันที่ ๒๗ ,๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม