โรงพยาบาลนครพนม   Dhamma OD รุ่น ๒
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม