วัดหนองบัวศรีปทุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

วัดหนองบัวศรีปทุม ต. มหาชัย อ. ปลาปาก จ.นครพนม โดยมี พระครูโสภณศาสนธรรม (หลวงพ่อแพง) เป็น เจ้าอาวาส