นางอำนวย จันทร์แดง, นางชวน ผากา


งานบวชปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗