ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม กรมการศาสนา
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม