กศน.อำเภอปลาปาก จ.นครพนม เปิดค่ายเยาวชนคน กศน. รุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ

คณะครูอาจารย์ กศน. เข้าร่วม มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จาก ๘ ตำบล จำนวน ๑๖๐ คน

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำค่านิยม
หลักของคนไทยนำไปจัดการเรียนรู้ขยายผลสู่เยาวชนและผู้รับบริการในพื้นที่ตำบล ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สามารถนำไปใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมต่อไปอย่างมีความสุข ความสามัคคี ซึ่งกันและกัน


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมถึงให้เยาวชนได้รับการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตนเองเพื่อนำไปเผยแพร่
ในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบลของตนเองต่อไป