คุณภัคภาค คุณะเกษม
เจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวายวัดป่ามหาชัย