- วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙  
- ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน

ความเป็นมา...  
มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสาร
กินของสงฆ์เมื่อตายแล้วไป เกิดในนรก พ้นจากนรกแล้ว ก็เกิดเป็นเปรต ครั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้ว
มิได้อุทิศให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวกญาติที่ตายมาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏ ใกล้พระราชนิเวศน์
รุ่งเข้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุ ให้ทราบ  
พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอุทิศส่วน กุศลไปให้ญาติที่ตาย ไปจึงได้รับส่วนกุศล

ประชาชนทั่วไป ก็เริ่มทำบุญ ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติ  
ผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณี ของทุกปี ชาวอีสานเรียก บุญข้าวประดับดิน

" บุญข้าวประดับดิน"
@ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙  
ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญ อุทิศให้เปรตชน ที่เรียกว่า "ข้าวประดับดิน"  
มีชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวนมาก เดินทางมาทำบุญที่วัดป่ามหาชัย  
เพื่อทำบุญ อุทิศให้กับญาติพี่ น้องของตน..ร่วมอนุโมทนาบุญ


ฟังพระปาฏิโมกข์
@ 12 กันยายน 2558
คณะสงฆ์ตำบลมหาชัย-โคกสว่าง ร่วมกันฟังพระปาฏิโมกข์ คือ ศีล 227 ข้อ  
จำนวนพระภิกษุ 34 รูป ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


รักษาศีล ๘
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นคืนวันพระแรม ๑๔ ค่ำ  
มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ร่วมสวดมนต์ภาวนา ในช่วงเข้าพรรรษา  
ทุกวันพระ ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ อนุโมทนาบุญ..สาธุ