พระภิกษุจำพรรษา ปี ๒๕๕๘


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระทินกร ปภัสสโร


พระสมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย