ภาพทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา


ภาพทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา


ภาพทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา


คณะสงฆ์ตำบลมหาชัย ร่วมกันฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์ วันอาสาฬหบูชา


คณะสงฆ์ตำบลมหาชัย ร่วมกันฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์ วันอาสาฬหบูชา


คณะสงฆ์ คารวะสรีระสังขาร พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)


คณะสงฆ์ ศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


พระครูศรีธรรมากร, พระครูอรุณสุตาภรณ์, พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ทีมงานพระวิทยากร อำเภอปลาปาก


สวดมนต์ ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา


เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา