โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายวิจัย มาภา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


พระวิทยากร พระบัวศรี ธัมมวังโส


กิจกรรม พัฒนาจิต โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในโครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘


พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ พระวิทยากร ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม วัดป่ามหาชัย


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พุทธบุตรอาสา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


พุทธบุตรอาสา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


ศาลาอุโบสถ วัดป่ามหาชัย


อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย


กิจกรรม ทำบุญตักบาตร โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม