องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จัดโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (ศพต.)
"ธรรมะกับวัยรุ่น อุ่นใจด้วยธรรมะ"
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำหนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาใหญ่สามัคคี