ห่มผ้า อัฐิธาตุเจดีย์ ปี ๒๕๕๘


อัฐิธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปญโญ (พระสุนทรธรรมากร)

โดยอัญเชิญรูปเหมือนของหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล มาประดิษฐาน ณ อัฐิธาตุเจดีย์ แห่งนี้ อัฐิธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สูง ๑๕ เมตร ๒ ชั้น กว้างยาวด้านละ ๗ เมตร วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประกอบพิธียกฉัตร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ อัญเชิญรูปเหมือนของ หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล และหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ มาประดิษฐานไว้ ณ อัฐิธาตุเจดีย์ ชั้นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ ฉลองอัฐิธาตุเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

ที่มา http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/ 154802/อัฐิธาตุเจดีย์/