โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม