โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม และวัดป่ามหาชัย
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


พระมหากังวาฬไพร สิริจันโท (หลวงพี่ปาน)


พระบัวศรี ธัมมะวังโส


โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม