ประเพณีบุญข้าวสาก หรือ สลากภัตร
เป็นประเพณีนิยมในภาคอีสาน ทำบุญเพื่ออุทิศให้เปรตชน
ซึ้งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี
ช่วงเช้ามีการเข้าวัดรักษาศีลให้ทานตอนเย็นมีการทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา