พระบัวศรี ธัมมะวังโส , พระพันตรี สาธโร


เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
โรงเรียนปลาปากราษร์บำรุง, โรงเรียนโคกกลาง, โรงเรียนปลาปากน้อย, โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านกอก, โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนบ้านศรีธน, โรงเรียนบ้านวังสิม
โรงเรียนบ้านวังกะเบา, โรงเรียนโคกสว่าง, โรงเรียนนาสีนวล,โรงเรียนบ้านใหม่วังเชือม
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม