๑๗-๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนเครือข่ายปากสว่างวิทย์
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียนครู ๓๐๐ คน