พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติ  
   
ชื่อเต็ม พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
   
ศิลปะ ปางเปิดโลก ทรงเครื่อง  ศิลปะรัตนโกสินทร์
   
หน้าตัก กว้าง  ๘๐ ซ.ม   สูง  ๒๖๗  ซ.ม
   
วัสดุ  ทองสำริด
   
สถานที่ วัดป่ามหาชัย  นครพนม
   
สร้างถวาย นายจึงจุ้งคี้
   
วัน-เดือน-ปี วันพุธ ที่ ๑๗เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๑
  แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีชวด จ.ศ.๑๓๗๐ค.ศ.๒๐๐๘
  เวลา ๐๙.๐๙ น.
   
ประธานสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
   
ประธานฆราวาส นายจึงจุ้งคี้
   
ประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำ วัดป่ามหาชัย


พิธีถวายสถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่ามหาชัย พิธีหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล พิธีถวายอาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ห้องบันทึเสียงธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม สามเณรภาคฤดูร้อน
จริกแสวงบุญอินเดีย-เนปาล พระภิกษุจำพรรษา กฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๗