ใบประกาศนียบัตร
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


ใบประกาศนียบัตร มหาเปรียญธรรม ๓ ประโยค พระครูภาวนาสุตาภรณ์