หนังสือ อนุญาตให้สร้าง วัดป่ามหาชัย


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา