ใบประกาศนียบัตร นักธรรมชั้น โท

ใบประกาศนักธรรมชั้นโท พระครูภาวนาสุตาภรณ์