เสมาธรรมจักร ประเภท ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
บำเพ็บประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา